algemeen

Voorwaarden, huisregels en privacy.

voorwaarden
Privacy

Voorwaarden & huisregels

Op alle door ons aangegane overeenkomsten / reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) (Download) van toepassing. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Daarnaast zijn onderstaande huisregels van toepassing. In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Hotel Ryder gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Camera’s

Voor uw en onze veiligheid zijn beveiligingscamera’s opgehangen. Als u een horecabedrijf bezoekt waar videocamera’s hangen, stemt u ermee in dat opnamen worden gemaakt. Bij bijzondere omstandigheden kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan politie en justitie.

Horeca-eigendommen
U mag eigendommen van het hotel niet mee naar buiten nemen. Dat geldt ook voor restanten van voedsel en dranken. Wie beschadigingen veroorzaakt, is verantwoordelijk voor reparatie of vernieuwing.

Eigendommen van bezoekers
Wie kleding of andere eigendommen kwijtraakt, kan het hotel daarvoor niet aansprakelijk stellen.
Verloren en gevonden voorwerpenAls u in het hotel een voorwerp vindt dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dient u dat bij een van onze medewerkers in te leveren. Wie een gevonden voorwerp ophaalt moet zich kunnen legitimeren.

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen
U mag geen harddrugs, softdrugs of pillen gebruiken binnen het hotel. Hieronder valt ook het gebruik van slagroom- en lachgasampullen. Onze medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weiger u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezig of gebruik, dan volgt verwijdering en waarschuwing bij de politie

Ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie en agressie
Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie, evenals agressie tegen medewerkers en bezoekers van het hotel worden niet getolereerd. Wie zich binnen of buiten de horecaonderneming hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, wordt de toegang ontzegd. In geval van bedreiging, mishandeling of andere vormen van agressie zal er ten alle tijde aangifte worden gedaan.

Handel in goederen
Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

Wapens
U mag geen wapens op zak hebben. Bij overtreding waarschuwen wij de politie.

Toiletgebruik
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

Eerste hulp
In dit hotel is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend. Tevens hangt er bij de foodhal (aangrenzend pand) een AED apparaat.

Klachten

Heeft u een klacht, meldt deze dan direct bij de bedrijfsleiding. Doe dit wel onmiddellijk, omdat in een later stadium uw klachtrecht vervalt. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en helpen u graag.

Aanmelden
Alle gasten dienen zich bij aanvang van een verblijf of een bezoek aan een kamer, te melden bij de receptie met een geldig identiteitsbewijs.

Nooduitgangen
Het is verboden nooduitgangen te gebruiken als reguliere in- en uitgangen.

Roken
Het gehele hotel is rookvrij. Op de terrassen buiten mag gerookt worden. Het is niet toegestaan om een supersmoker, vape, e-sigaret of dergelijke vervanging voor sigaretten te gebruiken binnen het hotel. Roken in een hotelkamer resulteert in een sanctie van € 150,- aan schoonmaakkosten. Wanneer het brandalarm geactiveerd wordt door roken op de kamer, volgt automatisch verwijdering uit het hotel.

Veiligheidsvoorzieningen

Het onklaar en/of misbruik maken van onze brand- of veiligheidsvoorzieningen resulteert automatisch in verwijdering uit het hotel. Dit zonder teruggave van de kamerprijs en eventueel betaalde borg.

Alcoholische drank en sigaretten
Wanneer u, naar onze mening, teveel heeft gedronken, dan kan u het nuttigen van alcoholische drank worden ontzegd. Onder de 18 jaar worden er geen alcoholische drank of sigaretten verstrekt.

Verlies, schade, letsel
Hotel Ryder is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan eigendommen van gasten. Ook is het hotel niet aansprakelijk in geval van letsel aan personen.

Verblijf
Wij verzoeken u vriendelijk tijdens uw gehele verblijf in het hotel rekening te houden met onze andere gasten en geen geluid of overlast te veroorzaken voor zowel gasten als omwonenden.

Minderjarige gasten en overnachten

Personen onder de 18 jaar die in het hotel willen overnachten moeten hiervoor schriftelijke toestemming hebben van beide ouders. Zonder deze toestemming of fysieke aanwezigheid mogen wij u niet inchecken.

Nood of overlast
In geval van nood of overlast dient u te allen tijde vanaf uw kamer +31 73 203 25 93 bellen. In geval van calamiteiten dient u in het belang van de veiligheid de aanwijzingen/instructies van het personeel op te volgen. Bij levensbedreigende spoed, bel alstublieft 112.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in het hotel. In de buitenruimtes zoals het terras zijn huisdieren wel toegestaan.

Nachtrust
In het hotel dient het vanaf 23.00 uur rustig te zijn op de gangen en kamers. Na 22.00 uur is het niet meer mogelijk om buiten het hotel zoals op het terras gebruik te maken van onze voorzieningen. Wij willen hiermee geluidsoverlast voorkomen aan onze omwonenden.

Overtreding van huis- en gedragsregels

Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de directie worden verwijderd. Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde aangifte gedaan bij de politie.

Betreden hotelkamers
Hotel Ryder behoudt zich het recht voor om een hotelkamer te betreden indien wij dat nodig achten. Bijvoorbeeld bij (een vermoeden van) overtreding van de huisregels.

Mondelinge instructies
Instructies van onze medewerkers dienen ten alle tijde opgevolgd te worden en zijn daarmee bindend.

Privacy

Privacy bij Hotel Ryder 
Hotel Ryder hecht waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en het verbeteren ervan. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden, anders dan hieronder genoemd. 

Het privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaraan gerelateerde dienstverlening van Hotel Ryder
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2024. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Het privacy beleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij onderstaand aan u uit, op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen, welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Marloes van de Wiel / Renee Dekker contactpersoon privacy zaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van het privacy beleid. 

Over de gegevensverwerking
Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, hoe wij ze beveiligen en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hotel Ryder verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken: 

Persoonsgegevens
Voor-en achternaam
Aanhef
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
Documentnummer

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@hotelryder.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Hotel Ryder neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijk tussenkomen. 

Doel van de gegevensverwerking 
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing anders dan in dit privacy beleid genoemd. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve- of wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van een overeenkomst, eed of wettelijke verplichting. 

Hotel Ryder verzamelt en verwerkt uw gegevens voorde volgende doelen:
Het afhandelen van uw of onze betalingen.
Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Het leveren van goederen en diensten bij u.
Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Hotel Ryder bewaart uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke wettelijke verplichtingen dienen wij o.a. facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Hotel Ryder bewaart uw persoonsgegevens echter niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens
Hotel Ryder verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel Ryder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Brevo
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Brevo. Brevo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link waarmee u zich kunt uitschrijven. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Brevo beveiligd opgeslagen. Brevo maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Brevo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan (geanonimiseerde)informatie met derden te delen. 

iDEAL
Voor het afhandelen van een (deelvan) de betalingen in onze reserveringsmodule maken wij gebruik van het platform van iDEAL. iDEAL verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. iDEAL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. iDEAL behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)gegevens met derden te delen. iDEAL deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van iDEAL’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. iDEAL bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Reviews
Wij verzamelen reviews via diverse platformen. Als u een review achterlaat dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Onze review partners delen deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling of hotel bezoek kunnen koppelen en uw feedback kunnen gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. In voorkomende gevallen kan Hotel Ryder op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 

Recht op inzage
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Recht op correctie of verwijdering
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt bij ons een (schriftelijk) verzoek indienen via onze privacy contactpersoon (zie onderaan dit document). 

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid en / of recht op bezwaar
Wilt u gebruik maken van uw recht opbezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze privacy contactpersoon. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wiju een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hotel Ryder zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren. Hotel Ryder wilt u er tevens op wijzen dat u te allen tijde de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dat kan via deze link:

Beveiliging van persoonsgegevens
Hotel Ryder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@hotelryder.nl.

Gebruik social media 
Op de website(s) van Hotel Ryder, www.hotelryder.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals X, Linkedin, Facebook, Instagram. Hotel Ryder houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. 

Statistieken en cookies 
Hotel Ryder houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Hotel Ryder verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Hotel Ryder te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Hotel Ryder op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s)kan beperken.  

De website van Hotel Ryder maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Hotel Ryder geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik socialmedia’ is omschreven. Hotel Ryder heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. 

Remarketing
Hotel Ryder maakt gebruik van remarketing-technologieën. Deze technologieën maken het mogelijk om personen, die (door het gebruik van de website van Hotel Ryder en/of door aanmelding voor de nieuwsbrief) hebben laten blijken reeds interesse te hebben in Hotel Ryder en/of één van haar producten en/of diensten, opnieuw aan te spreken via de websites van partners van Hotel Ryder. Het betreft hier een gepersonaliseerde en op interesse afgestemde persoonlijke reclame/aanbieding. Deze vorm is geheel geautomatiseerd en anoniem. Een gebruiker kan een dergelijke vorm van remarketing bijvoorbeeld aantreffen op social media kanalen waaronder maar niet uitsluitend X, LinkedIn, Instagram en Facebook.

Wijzigingen in het privacy statement
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Contactgegevens
Hotel Ryder
Isabellaplein 1 | 5264 PC |Vught
+31 73203 25 93
hello@hotelryder.nl 
Contactperso(o)n(en): Marloes van de Wiel / Renée Dekker  
Privacy verklaring vastgesteld op 01/01/2024